Хамгааллын бодлого


Бид шинжлэх ухааны судалгаанд үндэслэсэн, орон нутгийн соёл, эдийн засгийн хүрээнд сайн үр дүн авчрахуйц тоодог шувууг хамгаалах бодлогын зөвлөмжийг боловсруулдаг.

Гол ололт амжилтууд

  • Бүсийн гуч гаруй судлаач, шинжээчдийн оролцоотойгоор Ази дахь Тоодог шувуутай холбоотой Үйл ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөө боловсруулав.
  • Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцоор дамжуулан Ази дахь Тоодог шувууны хамгааллын үйл ажиллагааг сайжруулахад хүчин чармайлт гаргаж. 2014 онд бид дэлхий дахины хэмжээнд тус  Конвенцоор дамжуулан Тоодог шувууны хамгааллын түвшинг нэмэгдүүлэх саналыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газартай хамтарч ажилласан. 2017 онд бид Ази дахь Тоодог шувууг хамгаалах хөтөлбөрийн гурван жилийн хугацаат ажлыг эхлүүлэхээр Монгол Улсын Засгийн газартай дахин хамтарч ажилласан.
  • Ази тивийн хэмжээнд Тоодог шувууг хамгаалах ажлын стратегийг  боловсруулахаар олон орны судлаачид, байгаль хамгаалах байгууллагын төлөөллийг оролцуулсан бага хурлыг зохион байгуулав.
  • BirdLife International  –  Олон улсын шувуудад чухал газрууд /Сэлэнгэ – Тээл гэх мэт/ (http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/28311) гэх нэрээр Төв Ази дахь Тоодогт чухал долоон газрыг тогтооход хувь нэмэр оруулсан. 

Боловсруулсан хамгааллын бодлого


Мэдээ