Популяцийн генетик


Хонин тоодог нь хэд хэдэн жижиг тусгаарлагдсан популяциудаас бүрдэх ба Төв Азид устаж болзошгүй нөхцөлд оршин амьдарч байна. Бид хонин тоодог байсан газраас өд цуглуулж, түүний ДНХ –г ялган авч генетикийн хувьд популяциуд хэр тусгаарлагдсан болохыг тогтоохоор ажиллаж байна. Энэ анализ нь бидэнд хонин тоодгийн шилжилт хөдөлгөөнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүд, мөн популяцийн бүтцийг илүү сайтар таньж мэдэхэд туслах болно.


Мэдээ