Тоодог шувуу хамгаалах Азийн нийгэмлэг

Евро Азийн тоодог судлалын холбооноос Умард Евро Азийн хэмжээнд тоодгийн төрөл зүйлийн чиглэлээр ажилладаг судлаачид, тоодог хамгаалагч нартай холбоо тогтоов.

2017 онд Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцид нэгдэн орсон Оролцогч Талуудын 12-р бага хурлаар батлагдсан Ази дахь Тоодог шувууг хамгаалах хөтөлбөрөөр бүс нутгийн орнууд нүүдлийн энэ зүйлүүдийн  талаар өөр хоорондоо харилцаа, мэдээллээ сайжруулах талаар уриалсан байна.

Энэхүү хуудсан дээр, бид судлаачид, шувуу хамгаалагч нарын мэдээллээс гадна, Ази тивийн хэмжээнд тархсан төрөл зүйлүүдийн талаар сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг оруулах болно.