Судалгааны үйл ажиллагаа


Хонин тоодгийн тоо толгой буурч, цаашдаа ч буурах хандлагатай байгаа тул Олон улсын байгаль хамгаалах холбооноос (IUCN) түүнийг эмзэг зүйл хэмээн ангилсан. Энэхүү шувуу нь Зүүн Европ, Төв Азид урьд өмнө нь тархан амьдарч байсан газруудынхаа ихэнх хэсэгт устаж үгүй болоод байна.

Манай баг Монгол болон Казахстан зэрэг хонин тоодог шувуу улаан дансанд орсон (устаж болзошгүй зүйлийн жагсаалт) боловч бага судлагдсан орнуудад уг шувууны талаар илүү ихийг таньж мэдэхээр ажиллаж байна. Судлаачид Монголд 1600, Казахстанд 300 орчим хонин тоодог байна гэж үздэг. Тус хоёр улсын газар нутгийн хэмжээ, хүн амын бага нягтшил, тохиромжтой амьдрах орчин зэргийг авч үзэхэд хонин тоодгийн тоо толгой харьцангуй бага байгаа нь илт байна. 

Европ дахь сайтар судлагдсан хонин тоодгоос түүхэн хөгжлийн хувьд эрс ялгаатай Ази дахь хонин тоодгийг цаашид сайтар судлах шаардлагатай. Коммунизмаас чөлөөт эдийн засагт шилжиж байгаа төв Азийн орнуудад явагдаж буй хурдацтай өөрчлөлтийн өнөө үед хонин тоодог шувуу ч мөн эрсдэлд ороод байна.

Бид Хонин тоодгийн түүхэн хөгжил, түүнд нүүрлэж буй аюул заналыг судалж ойлгох тал дээр чамгүй үр дүнд хүрсэн. Бидний хэрэгжүүлж буй тоо толгой, шилжилт хөдөлгөөн, популяцийн генетикийн судалгааны талаар эндээс илүү дэлгэрэнгүй танилцана уу.

Бид тухайн орны төрийн бус байгууллагууд, биологчидтой хамтран зөвлөмж боловсруулан хамгааллын үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг.  Бидний боловсруулсан зөвлөмжүүд хонин тоодгийг хамгаалах зарим баримт бичигт орсон. Энэхүү эмзэг мэдрэмтгий шувуу болох хонин тоодог нь эрүүл хээрийн экосистемийн индикатор бөгөөд тал хээрийг хамгаалах төсөл хөтөлбөрүүдийн анхаарлын төвд байдаг гол зүйлүүдийн нэг юм. Бидний хэрэгжүүлж буй судалгаа тухайн бүс нутагт дахь хонин тоодгийн талаар суурь мэдээллийг бий болгодог.


Хэрэгжиж байгаа судлагаа

Популяцийн Судалгаа
Дохио Дамжуулагчаар Судлах
Популяцийн Генетик
Манай Тоодог Шувуудтай Танилц


Судалгааны нийтлэлүүд


Судлагааны тухай мэдээ