Доктор Н. Цэвээнмядаг

Доктор Н. Цэвээнмядаг нь тоодог шувууны урт хугацааны ажиглалтыг хийж байгаа эрдэмтэн. Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад ажиллаж байсан. Тэрээр саяхан Монголын Шинжлэх Ухааны Академийн Шувуу судлалын лабораторийн Ахлах судлаачийн албанаас тэтгэвэртээ гарсан. 2017 оноос хойш МЗАСХТ –д ахлах шувуу судлаачаар ажиллаж байна.