Төв Азийн хэмжээнд байгаа Тоодог шувууны өвлийн судалгаа

Тоодог шувуу ихэвчлэн өвөлжих газраа бөөнөөрөө цугладаг нь бүс нутгийн шувуудын тооллогыг хийх таатай боломжийг олгож байдаг. 2018 оны 12 сараас 2019 оны 2 сарыг хүртэл хугацаанд Евро-Азийн Тоодог судлалын Холбооны зүгээс Казахстан, Тажикстан, Киргизстан дахь Тоодог шувууны Төв Азийн  популяцийн буюу бүлгэмдэлийн өвлийн судалгааг гүйцэтгэх зорилгоор Казахстаны Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах холбоотой хамтран ажиллаж байгаа ба судалгааг санхүүжүүлэх асуудлыг Нейшнл Жеографик нийгэмлэг болон дурангийн тоног төхөөрөмжийн Селестрон компани хариуцаж байна. 

2018 оны 12 сар

Зургийг М. Кесслер