М. Сантос

Малиа Сантос бакалаврын дипломын ажлын сэдвээ Тоодог шувууны популяцийн генетикийн чиглэлээр хамгаалсан. Тэрээр өмнө нь Доктор Кристофер Смитийн хамт Жошуа модны популяцид цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөлөх үр нөлөөний талаар судалгаа хийсэн. Одоогоор өвсөн тэжээлтний эсрэг ургамлын эволюцийн чиглэлээр голлон судлаж, Айдахогийн Их Сургуульд докторын зэрэг авахаар суралцаж байна.