Өвлийн улиралд тоодог шувууны үзүүлэх физиологийн хариу үйлдлийн талаарх шинэ судалгаа

Өвлийн улирлыг давж гарахын тулд зүүн бүсийн Тоодог шувууны дэд зүйлүүдийн гормоны хариу үйлдлийг судлах замаар бид “Ерөнхий ба Харьцуулсан Эндокринологи” шинжлэх ухааны сэтгүүлд нийтлэгдсэн судалгаанд хамтран ажилласан юм. Судалгааны дүнд цас ихтэй нөхцөлд удаан хугацаагаар байх нь дархлааны үйл ажиллагааг дарангуйлдаг шалтгаан болсон стрессийг үүсгэдэг болохыг олж тогтоолоо. Уг судалгаагаар байгаль хамгаалагч нарт зориулан ховордож буй шувуудад нөлөөлөх уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас улам бүр дордож болзошгүй цаг уурын нөлөөллийг бууруулах санал зөвлөмжийг гаргалаа. 

2018 оны 5 сар