Хонин тоодгийн хамгааллыг сэтгүүлдээ онцолжээ

Евразийн тал хээрт тулгарч буй байгаль хамгааллын асуудлыг хөндөж, Орос хэлээр тогтмол хэвлэгдэн гардаг “Степной бюллетень” сэтгүүлийн 5-р сарын дугаарт бидний хийж буй Азийн хонин тоодгийн хамгааллын үйл ажиллагааны эмхтгэлийг нүүр хуудсандаа онцолжээ. Өгүүллийг П. Дугалисын гайхалтай гар зургаар тодотгосон байна.

2016 оны 5-р сар