Улс орнууд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх үүрэг хүлээлээ!

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцид нэгдсэн орнууд дэлхийн хэмжээнд хонин тоодгийн хамгааллын түвшинг нэмэгдүүлэх шаардлагатайг санал нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрлөө. Тус конвенцын талууд манай багийн боловсруулан, Монгол дахь тус конвенцын үндэсний зохицуулагч Д. Батболдоор дамжуулан уламжилсан саналыг дэмжжээ. Бидний дэмжлэг хүссэн саналтай танилцана уу.

2014 оны 11-р сар