Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенц (CMS)-ын талуудын уулзалтаар санал хураана

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын хүрээнд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх зорилгоор манай баг санал боловсруулсан бөгөөд 11 сард Кито хотноо болох Конвенцын талуудын уулзатын үеэр оролцогч талууд саналаа өгөх юм. Бидэнд санал нэгтэй дэмжлэг хэрэгтэй!

2014 оны 9-р сар