ЗАНЗХК- ийн хуралд Ази дахь тоодог шувууг хамгаалах хөтөлбөрийн саналыг хүргүүлэв

Азийн орнуудын засгийн газруудаас хэрэгжүүлэх Тоодог шувууны хамгааллын хамтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ЗАНЗХК- ийн Шинжлэх ухааны зөвлөлөөс баталлаа. Евро Азийн Тоодог шувууны холбоо, Монгол улсын зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төв болон “Ази дахь Тоодог шувууны хамгааллыг сайжруулах нь” сэдэвт хуралд оролцогчидоос боловсруулсан санал төлөвлөгөөг 10-р сард Оролцогч орнуудыг хамарсан ЗАНЗХК- ийн хуралд хүргүүлж Конвенцид нэгдсэн орнуудын санал хураалтад оруулах юм.  Оролцогч орнууд санал нэгтэй хүлээн авч дэмжсэнээр уг төлөвлөгөө хүчин төгөлдөр болно. 

2017 он 7 сар