Монгол улс ЗАНЗХК –д Зөвшилцсөн асуудалтай холбогдуулан санал хүргүүллээ

Монгол улсын засгийн газар, Евро Азийн Тоодог судлалын нийгэмлэг болон Монгол улсын зэрлэг амьтан судлах, хамгаалах төвтэй хамтран Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцид Ази дахь Тоодог шувууг хамгаалах хөтөлбөрийн саналыг албан ёсоор хүргүүллээ. Хэрэв ЗАНЗХК- ийн оролцогч талуудын 10 сарын хурал дээр батлагдвал, уг арга хэмжээ нь конвенцид гарын үсэг зурсан болон арга хэмжээнд оролцохор шийдсэн тухайн бүсэд орших улс орнуудын хэмжээнд зохицуулалт сайтай хамгаалалтын үйл ажиллагааг өрнүүлэх юм.  

2017 он 6 сар