Хонин тоодгийг хамгаалах санал “Гол” байр эзэлнэ

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенц (CMS)-ын хүрээнд хонин тоодгийн хамгааллыг нэмэгдүүлэх санал тус конвенцын Талуудын уулзалтаар хэлэлцэх гол асуудлын нэгээр тус нэрлэгджээ. Энэхүү саналыг Дэлхийн байгаль хамгаалах холбоо (IUCN)-ны Тоодгийн мэргэжилтнүүдийн бүлгээс дэмжсэн юм.

2014 оны 6-р сар

Зургийг: М. Кесслер