Харилцан ойлголцлын сан (TMU) байгаль хамгааллын хуралд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын хүрээнд зохион байгуулж байгаа Ази дахь хонин тоодгийн хамгааллын асуудлыг хэлэлцэх олон улсын хуралд төв Ази болон АНУ-ын судлаачид, яамдын төлөөлөл, байгаль хамгааллын байгууллагуудын оролцоог хангах зорилгоор Харилцан ойлголцлын сан (Trust for Mutual Understanding) санхүүгийн дэмжлэг үзүүллээ. Тус сан байгаль хамгааллын чиглэлээр Еврази дахь байгууллагууд туршлага солилцох зэрэг үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлдэг.

2016 оны 6-р сар