Харилцан ойлголцлын сан (TMU) байгаль хамгааллын хуралд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах конвенцын хүрээнд зохион байгуулж байгаа Ази дахь хонин тоодгийн хамгааллын асуудлыг хэлэлцэх олон улсын хуралд төв Ази болон АНУ-ын

Read more

Зуны судалгааг Селестрон ивээн тэтгэлээ

Селестронкомпани(Celestron, Inc.) Монгол орны хонин тоодгийн популяцийн судалгааг дэмжиж, оптик тоног төхөөрөмжөөр хангахаа мэдэгдэв. Ажиглахад бэрх, нуугдмал зүйл болох хонин тоодгийг судлах арав гаруй

Read more

Яамд олон улсын хуралд дэмжлэг үзүүлэхээ мэдэгдлээ

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенцын хүрээнд хонин тоодгийн хамгааллын асуудал олон улсын хэмжээнд амжилттай байгаагийн зэрэгцээ Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын

Read more