Монгол орны зүүн хэсэг дэх судалгаа

Энэ зун бид Монгол орны зүүн хэсэгт үлдэж хоцорсон хонин тоодгийн популяцийг эрж хайсан юм. Одоогоор эдгээр популяцийг сансрын дамжуулагч ашиглан судлах зорилгоор санхүүжилт хайж байна. Энэхүү судалгааг хийснээр бидний өмнө судалсан Монгол орны хойд, төв хэсгийн популяциас нүүдлийн зам, өвөлжих газар, амьдрах орчны ашиглалтын хэв маяг зэргээрээ ялгаатай үр дүн гарах боломжтой юм.

2015 оны 8-р сар

Зургийн: Г. Амархүү