Т. Кисибаев

Т. Кисибаев бол КБОЯБХХ-ны талбайн мэргэжилтэн юм. Талгат Казахын Үндэсний Хөдөө Аж ахуйн Их Сургуульд Ан агнуурын удирдлагын чиглэлээр суралцсан бөгөөд туурайт амьтад, ирвэсийг

Read more